Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej.

ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI PODCZAS PANDEMII

Nauczyciel bibliotekarz:    mg rMAŁGORZATA JANECKA

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

 

 ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

1.      Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2.      Rodzice uczniów mogą korzystać z biblioteki na miejscu.

3.      Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.

4.      Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo wypożyczyć jednorazowo większą liczbę książek.

5.      Nauczyciele mogą wypożyczać książki na okres jednego roku.

6.      Po upływie terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować, o ile nie jest zamówiona.

7.      Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

8.      W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną uzgodnioną z bibliotekarzem.

9.      Wszystkie wypożyczone zbiory powinny być zwrócone przed końcem roku.

10.  W wyjątkowych przypadkach książki mogą być wypożyczone na wakacjach.

11.  W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 

 

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

PRACA PEDAGOGICZNA

 

KSZTAŁTOWANIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH

 1. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni.
 2. Udzielanie potrzebnych informacji czytelnikom.
 3. Udzielanie porad przy wyborze lektury.
 4. Prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w porozumieniu z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
 5. Tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi.
 6. Prowadzenie statystyk wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej o poziomie czytelnictwa w klasach.
 7. Prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa.

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZE

 1. Opieka wychowawcza nad uczniami przebywającymi na terenie biblioteki.
 2. Opieka wychowawcza nad uczniami w czasie wycieczek bibliotecznych.
 3. Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami i innymi bibliotekarzami.

 

PRACA NA RZECZ NAUCZYCIELI

 1. Udostępnianie i udzielanie informacji.
 2. Gromadzenie i popularyzowanie literatury pedagogicznej.

 


PRACE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE

 

GROMADZENIE ZBIORÓW

 1. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi aktami prawa w sprawie ewidencji i normami bibliograficznymi.
 2. Zakup nowych pozycji literatury.
 3. Uzupełnianie zbioru podręczników szkolnych.
 4. Zabezpieczanie zbiorów przed zniszczeniem.

 

EWIDENCJA ZBIORÓW

 1. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
 2. Wydruki komputerowe protokołów ubytków z ksiąg inwentarzowych.
 3. Wydruki komputerowe kart podręczników szkolnych i wykazów ćwiczeń.
 4. Wydruki komputerowe protokołów zdawczo – odbiorczych podręczników szkolnych        i protokołów pobrania z biblioteki szkolnej podręczników przez wychowawcę klasy.

 

PRACE ADMINISTRACYJNE

 1. Opracowanie Regulaminu Pracy Biblioteki Szkolnej.
 2. Sporządzanie Planu Pracy Biblioteki Szkolnej.
 3. Sporządzanie semestralnego i rocznego sprawozdania.
 4. Opracowanie Regulaminu Wypożyczeń Podręczników Szkolnych i Umowy Użyczenia.
 5. Dbanie o estetyczny wygląd biblioteki, porządek oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZAPRASZAM DO CZYTANIA!

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ RECENZJE CIEKAWYCH KSIĄŻEK

RECENZJE