OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:

IZABELA IWANEJKO

KATARZYNA KIEŚ

Celem działania SU jest:

 • - stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
 • - kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;
 • - pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
 • - kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
 • - wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;
 • - organizowanie wolnego czasu uczniów.

Do głównych zadań SU należy:

 • - przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
 • - dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
 • - kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • - organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
 • - współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;
 • - występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;
 • udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską