PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

6.30-8.45

2H15 MIN- TOBIAS

6.30-9.40

3H10 MIN-

TOBIAS

6.30-8.00-

1 H 30 MIN

KIEŚ

6.30-8.00

1 H 30 MIN

TOBIAS

6.30-8.00

1 H 30 MIN

DŁUŻYŃSKA

 

11.30-15.30

4 H-

TOBIAS

13.35-14.30

1 H

TOBIAS

12.35-14.30-

2 H

TOBIAS

12.35-14.05

1 H 30 MIN

KIEŚ

12.35-15.30

3 H

TOBIAS

   

14.30-15.30

1H

IWANEJKO

14.30-15.30

1H

IWANEJKO

14.00-15.30

1H 30 MIN

DŁUŻYŃSKA

 
           

 

 Kadra świetlicy szkolnej:

Anna Tobias

Izabela Iwanejko

Ewa Dłużyńska

Katarzyna Kieś

j

   

RAMOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU

 

Cele i zadania zajęć w świetlicy:

 

 1. Organizacja pracy świetlicy szkolnej
 • Zapoznanie z regulaminem świetlicy.
 • Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.
 • Integracja zespołu.
 • Poznanie praw i obowiązków panujących na świetlicy szkolnej.
 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków
 • Kształtowanie postaw właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.
 • Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.
 • Wyrabianie szacunku i właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów.
 • Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole.
 • Kształtowanie właściwych postaw do mienia szkolnego oraz własności prywatnej.
 • Dbanie o estetykę i porządek w szkole i na świetlicy.
 • Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 • Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów.
 • Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi.
 • Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 1. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym
 • Zorganizowanie warunków i zapewnienie pomocy w odrabianiu zadań oraz czasu na naukę w rozkładzie dnia pracy świetlicy.
 • Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu.
 • Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się.
 • Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dziecka.
 • Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów i innych form edukacyjnych utrwalających logiczne myślenie.
 1. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć
 • Plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych.
 • Czytelniczo - medialnych – udział w imprezach organizowanych w szkole, świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych, współpraca z biblioteką publiczną.
 • Tanecznych i umuzykalniających – zabawy rytmiczne i śpiewanie piosenek dziecięcych.
 • Sportowo - zabawowych – szkolny plac zabaw.
 1. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych
 • Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych.
 • Wykonywanie dekoracji okolicznościowych.
 • Udział w imprezach szkolnych według kalendarza imprez.
 1. Edukacja ekologiczna
 • Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne.
 • Wyrabianie nawyków segregowania śmieci.
 • Podkreślanie ważności udziału w akcjach np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi.
 1. Edukacja prozdrowotna
 • Wdrażanie do aktywności fizycznej, jako formy czynnego wypoczynku (zabawy na placu zabaw).
 • Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie).
 • Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój dziecka.
 1. Edukacja czytelnicza i medialna
 • Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych.
 • Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.
 • Współpraca z biblioteką publiczną w celu dostosowania tematyki i ciekawości książek do wieku i zainteresowań dzieci.

 

Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawcy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Dzieci uczestniczące

w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym.

 

ś